ถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ 33

 

เกี่ยวกับโรงเรียน

  ข้อมูลทั่วไป
  แผนที่โรงเรียน
  แผนผังโรงเรียน
  อาคารเรียน 1
  อาคารเรียน  2
  อาคารเรียนอนุบาล
  อาคารอเนกประสงค์
  อาคารโรงอาหาร
  เรือนเพาะชำ
  สนามกีฬา
  เสาธง
  ส้วม

  ถนน

  ถังเก็บน้ำฝน
  สระบัวไทย
 

www.janook.net

หน้าแรก

หน้าเมนูหลัก


ถังเก็บน้ำฝนจะใช้สำหรับเก็บน้ำบาดาล  โดยการสูบจากบ่อบาดาล 
ใช้สำหรับรดต้นไม้  และห้องน้ำห้องส้วม
   

   
 

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

ที่ตั้ง # ถนนบรมไตรโลกนารถ 2  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000

Webmaster # ksbr46@yahoo.com